ΣΤΟΧΟΙ

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

• Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.

• Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

• Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.

• Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

• Βελτίωση της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.

• Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας έμφαση στη Φοιτητική Μέριμνα και στον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται κυρίως μέσα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και άλλες δραστηριότητες και οργανωμένες υπηρεσίες που προσφέρονται για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών, όπως εργαστηριακές εφαρμογές, επισκέψεις και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με επιστημονικά θέματα και άλλα.