ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Κατά συνέπεια, το σύνολο του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού συνεισφέρει στην κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών/τριών για την εργασιακή ζωή, στην καθοδήγηση τους και στην παροχή υποστήριξης για την επίτευξη των επαγγελματικών φιλοδοξιών τους.

Το εύρος των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων επιτρέπει στους αποφοίτους μας να απασχοληθούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος τόσο στη βιομηχανία όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Η παροχή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υποβάθρου στα θεμελιώδη επιστημονικά πεδία της Διοικητικής Επιστήμης, καθώς και η έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών δεξιοτήτων, διασφαλίζουν την ομαλή ένταξη των αποφοίτων μας στη διαρκώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μας αποκτούν όλα τα αναγκαία θεωρητικά εφόδια και πρακτικές δεξιότητες σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το βασικό μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ, τη λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, τις ποσοτικές μεθόδους, την πληροφορική, την διοίκηση παραγωγής και αλυσίδων εφοδιασμού, το δίκαιο επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, δια μέσου της εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και μελετών περίπτωσης, οι απόφοιτοι αποκτούν κρίσιμες «οριζόντιες» δεξιότητες (soft skills) αποτελεσματικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, εργασίας σε ομάδες, διαχείρισης χρόνου, προσαρμοστικότητας σε νέες καταστάσεις και κριτικής σκέψης.  

Πέραν από την επίτευξη ακαδημαϊκής αριστείας, επαγγελματικής επάρκειας και προσωπικής εξέλιξης, οι απόφοιτοι του Τμήματος μας αναγνωρίζουν την άρρηκτη σύνδεση των επιχειρηματικών οργανισμών με την κοινωνία. Συνεπώς, δια μέσου της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης, μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο και στην επίτευξη κοινωνικής ευημερίας.

Οι απόφοιτοι μας διατηρούν την Πανεπιστημιακή e-mail διεύθυνση τους εφ' όρου ζωής ώστε τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το Τμήμα να μπορεί να επικοινωνεί εύκολα μαζί τους. Δείτε περισσότερα στην σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://alumni.upatras.gr/).

Στο πλαίσιο διατήρησης της σχέσης του με τους/τις αποφοίτους του, καθώς και διερεύνησης της συμβολής των προπτυχιακών σπουδών στη μετέπειτα σταδιοδρομία των αποφοίτων, το Τμήμα εκπονεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μια Έκθεση Απασχόλησης. Ακολουθούν τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από την πιο πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε: