ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΉΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

Οι σπουδές για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπονται από το Νόμο 3685/2008, και είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Νόμο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (π.χ. MSc, MBA). 

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Η πρόταση της διδακτορικής διατριβής παρουσιάζεται και προφορικά στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος η οποία και αποφασίζει αν η πρόταση είναι ικανοποιητική ώστε τελικά ο υποψήφιος να επιλεγεί ή όχι.

Με σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να προβλέπεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων περιλαμβάνουν την εκτέλεση ερευνητικού έργου και την παροχή επικουρικού έργου στις δραστηριότητες του Τμήματος. 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει επικουρικό έργο που περιλαμβάνει υποχρεωτικά, επιτηρήσεις εξετάσεων (στο προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος) και επιπλέον: 

  • Φροντιστηριακές ασκήσεις.
  • Βοήθεια στην επίβλεψη προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών εργασιών.
  • Επικουρικό έργο ως υπεύθυνος σε κάποιο Εργαστήριο.

Λογοκλοπή και παράβαση αρχών της επιστημονικής ηθικής από τους υποψήφιους διδάκτορες είναι μη επιτρεπτά και θα υπόκεινται σε κυρώσεις ανάλογα με τη σημασία του παραπτώματος. 

Περισσότερα για το Νομικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτορικές σπουδές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε εδώ.