Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήρια Τμήματος

Εργαστήριο Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡ.Ε.ΔΟ.ΛΟ.Τ)

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα