ΒΙΒΛΙΑ

diethnisdapΤίτλος: Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Μυλώνη, Βαρβάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
Μάντζαρης, Κωνσταντίνος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

ISBN: 978-618-228-003-4

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-232

Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Ιανουάριος 2024

Το εγχειρίδιο εστιάζει στο θέμα της διεθνούς διάστασης της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων από τρεις κύριες οπτικές: της Διαπολιτισμικής Διοίκησης, της στρατηγικής και, τέλος, της σύγκρισης μεταξύ πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων διεθνώς. Εκκινώντας από τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του Perlmutter για τη στελέχωση στις πολυεθνικές εταιρείες (εθνοκεντρική, πολυκεντρική και γεωκεντρική), παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή και ακολουθεί την εξέλιξη της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μέσα από τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Σημαντικό μέρος της αρχικής έρευνας επικεντρώνεται σε πολυεθνικές που έχουν τη βάση τους σε κάποια ανεπτυγμένη χώρα, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία, ενώ πρωταρχικό ζήτημα αποτελεί ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών σχετικά με την απόκτηση, την τοποθέτηση και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων διεθνώς. Στην πορεία, καθώς όλο και περισσότερες μελέτες περιλαμβάνουν πολυεθνικές αναπτυσσόμενων πλέον χωρών, αναδεικνύονται πολυδιάστατα θέματα όπως οι πολιτισμικές διαφορές, νέες προσεγγίσεις της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, εναλλακτικοί τρόποι διοίκησης στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, διαχείριση της διαφορετικότητας κ.ά. Εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της Διεθνούς Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μέσα από τη μελέτη του τρόπου διαχείρισης των εργαζομένων διεθνώς, καθώς και εντός των πολυεθνικών εταιρειών. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα εθνικά συστήματα διοίκησης και οι οργανωσιακές πρακτικές και, ιδιαίτερα, η επίδραση των πολιτισμικών διαστάσεων. Υπό το πρίσμα των διαφορών της κλασικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων σε σχέση με τη διεθνή εκδοχή της, παρακολουθούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και τις πιέσεις που δέχονται τα εθνικά εργασιακά συστήματα από την παγκοσμιοποίηση. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη επιστημονική έρευνα και τις διεθνείς εξελίξεις, παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα όπως: η διασυνοριακή μεταφορά πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, η Στρατηγική Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, οι διεθνείς αναθέσεις και η στελέχωση, η ανάπτυξη των εκπατρισμένων εργαζομένων και ο επαναπατρισμός τους, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, η ανάπτυξη παγκόσμιων ηγετών, η διεθνής αξιολόγηση ανθρώπινων πόρων, η διοίκηση της διαφορετικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσω ηθικών πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.


Τίτλος: Marxist Political Economy and Bourdieu - Economic and Cultural Capital, Classes and State 

Γλώσσα: Αγγλικά

Συγγραφείς: George Economakis, Theofanis Papageorgiou

ISBN: 978-1-032-45103-9

This book systematically addresses Bourdieu’s key ideas and concepts in the context of Marxist thought. In this book, Bourdieu’s central theoretical points are analyzed within a political, sociological and politico-economic framework which allows for the development of a sequential narrative of his key ideas. Thus, the authors are able to highlight the theoretical consistencies and political conclusions which can be derived from Bourdieu’s work. For example, Bourdieu’s anti-neoliberal narrative is correlated with his analysis of class, and especially with his canonization of the petty bourgeoisie and its strategy for a reformed anti-neoliberal capitalism. The book also analyzes this coherent synthesis of Bourdieu’s work in the context of Marxist political economy, including not only Marx but also Lenin, Althusser and Poulantzas. In this context, the book explores Bourdieu’s work on the state, class strategy, socialism and capitalism. This unique perspective will be of great interest to social scientists, particularly in economics, politics and sociology, working on Bourdieu, Marx and capitalism.


Τίτλος: Διοικητική Λογιστική 

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Αγγελόπουλος, Ε., Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Γεωργόπουλος, Α., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ISBN: 978-618-85850-8-9

Σκοπός του βιβλίου είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων αναφορικά με τη χρήση των τεχνικών της Διοικητικής Λογιστικής για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των επιχειρηματικών εργασιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε να λαμβάνει υπόψη το δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον και την αβεβαιότητα (uncertainty) που το χαρακτηρίζει. Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες θεμελιώδεις γνώσεις της Διοικητικής Λογιστικής στα πεδία της κοστολόγησης των προϊόντων και των υπηρεσιών, της κατάρτισης των προϋπολογισμών και της μέτρησης της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης προσεγγίζονται υπό μια νέα οπτική γωνία, ενσωματώνοντας βασικές αρχές του στρατηγικού μάνατζμεντ (strategic management). Ταυτόχρονα, σε όλα τα προαναφερθέντα πεδία χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες των υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets), και, ειδικότερα, των εργαλείων της Διαχείρισης Σεναρίων (Scenario Analysis) και των Αναλύσεων Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis),προκειμένου να ελεγχθεί η ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε αλλαγές κρίσιμων μεταβλητών που μπορεί να προκαλέσει το δυναμικό εξωτερικό περιβάλλον. Αναφορικά με το περιεχόμενο και τη δομή των 10 κεφαλαίων, αυτά μπορεί να συνοψιστούν σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα ( κεφάλαια 2-6), καλύπτονται μεθοδολογικά θέματα κατάρτισης λογιστικών αναφορών μέτρησης και διαχείρισης του κόστους (είτε απολογιστικού είτε πρότυπου), λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο της επιχείρησης και τις πληροφοριακές ανάγκες των διοικητικών στελεχών, στη δεύτερη ενότητα (κεφάλαια 7-8) περιγράφεται η μεθοδολογία κατάρτισης προϋπολογισμών, τόσο λειτουργικών όσο και ταμειακών, ενώ στην τελευταία ενότητα (κεφάλαιο 9), περιγράφεται το πλαίσιο μέτρησης της συνολικής επίδοσης των επιχειρήσεων, καθώς και τεχνικές μείωσης του κόστους και αύξησης της αξίας του μετόχου. Στο τελευταίο κεφάλαιο ( κεφάλαιο 10), παρουσιάζονται αναλυτικά εμπειρικά παραδείγματα μελετών περίπτωσης όπου εφαρμόζονται τα παραπάνω μεθοδολογικά πλαίσια.


 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθηγητή Ανδρέα Νεάρχου με τίτλο "Κατανοώντας την Στρατηγική των Παιγνίων-Μια Αναλυτική Προσέγγιση Μέσω Λυμένων Παραδειγμάτων" Εκδόσεις Broken Hill, 2022, ISBN: 9789925588732. Το βιβλίο αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο της θεωρίας παιγνίων και της λήψης αποφάσεων. Παρουσιάζει μέσω λυμένων πρακτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων ορισμένες από τις βασικότερες ιδέες και αρχές της θεωρίας παιγνίων. Τα μαθηματικά του βιβλίου είναι τα ελάχιστα δυνατά, τίποτα περισσότερο από βασικές αριθμητικές πράξεις και στοιχειώδεις εκφράσεις διαφορικού λογισμού. Δεν περιγράφουμε θεωρήματα ούτε αποδείξεις θεωρημάτων. Ο στόχος ήταν εξ άλλου από την αρχή διττός: Από την μια να βοηθήσουμε τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την ορολογία, τα βασικά στοιχεία και τη λογική των παιγνίων ως των μέσων για την προσομοίωση καταστάσεων σύγκρουσης και συνεργασίας και από την άλλη, να κατανοήσουν την αλγοριθμική σκέψη πίσω από την λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Το βιβλίο οργανώνεται σε δέκα κεφάλαια και είναι γεμάτο με πρακτικά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις. Στην επίλυση των ασκήσεων ακολουθήσαμε μια αναλυτική, βήμα προς βήμα προσέγγιση, που πιστεύουμε να εκτιμηθεί. Αν το βρεις ενδιαφέρον, αν καταφέρεις να εντοπίσεις στοιχεία ικανά να επεκτείνουν και να βελτιώσουν το πεδίο της κριτικής σου σκέψης, τότε πετύχαμε τον στόχο που θέσαμε ξεκινώντας αυτό εγχείρημα!


 

Τίτλος: Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση

Γλώσσα: Ελληνικά

Συγγραφείς: Γεωργόπουλος, Α., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Αγγελόπουλος Ε., Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

ISBN: 978-618-85820-4-0

Το βιβλίο περιγράφει θεμελιώδεις έννοιες του τραπεζικού μάνατζμεντ και τις νέες τάσεις της τραπεζικής βιομηχανίας. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις από την παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την αυξανόμενη εμφάνιση χρηματοοικονομικών κρίσεων, την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και την έξαρση πανδημιών (π.χ. Covid-19), οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία τους και απειλούν τη μακροχρόνια επιβίωσή τους. Οι επαναστατικές αυτές αλλαγές αμφισβητούν ευθέως παραδοσιακές τραπεζικές στρατηγικές, και επιτάσσουν την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων, σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό τοπίο. Το βιβλίο πραγματοποιεί μια εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη διάρθρωσή του (κεντρική τράπεζα, εμπορικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες κ.λπ.), και παρουσιάζει τον ρόλο και την ανάγκη ύπαρξης των τραπεζών. Εδώ αναλύονται οι βασικοί μηχανισμοί της τραπεζικής, ο διαμεσολαβητικός χαρακτήρας των τραπεζών, και η αξιολόγηση της θέσης τους στο οικονομικό σύστημα. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στις έννοιες, στις αρχές και στις μεθοδολογίες του τραπεζικού μάρκετινγκ, όπου αναπτύσσονται τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης τραπεζικών υπηρεσιών. Επίσης, πραγματοποιείται ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων και γίνεται αναφορά στις τεχνικές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού, ενώ παρουσιάζονται αριθμοδείκτες του κλάδου. Επιπρόσθετα, αναλύεται η πολιτική των τραπεζικών χορηγήσεων, σε συνδυασμό με τους πιστωτικούς κινδύνους («κόκκινα δάνεια»). Ακόμη, παρουσιάζονται οι σημαντικές στρατηγικές των ιδρυμάτων, όπως είναι οι εξαγορές & συγχωνεύσεις, η δημιουργία χρηματοοικονομικών ομίλων, και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπου αξιολογούνται οι επιδράσεις τους στην παραδοσιακή τραπεζική, και ειδικότερα στα λιανικά τραπεζικά δίκτυα. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή στην έννοια των κρίσεων και δείχνεται το πώς αυτές επηρεάζουν τα ιδρύματα και τις στρατηγικές τους. Επίσης, διερευνάται το φαινόμενο της διεθνούς επέκτασης των τραπεζών και οι διαφορετικές μορφές διεθνοποίησής τους. Η όλη ανάλυση εξειδικεύεται στην ελληνική οικονομία και στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.


 

Tίτλος: Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών
Συγγραφείς: Δήμητρα Παπαδημητρίου, Χρήστος Αναγνωστόπουλος
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Ε. Μπένου
Χρονολογία: Α' έκδοση 2021
Σχετικη ιστοσελίδαΣυγγραφείς (www.benou.gr)
ISBN
: 978-960-359-165-8

To συγκεκριμένο βιβλίο παραθέτει μια σειρά από έννοιες, θεωρίες και μοντέλα που είναι αλληλένδετα με την διακυβέρνηση των αθλητικών οργανισμών. Επίσης αναλύει σημαντικά ζητήματα διακυβέρνησης θέτοντας ερωτήματα που δίνουν έναυσμα για προβληματισμό για τη δημοκρατική λειτουργία των αθλητικών οργανισμών, και παραθέτει προτάσεις για την ενίσχυση της δομής και των πολιτικών διακυβέρνησης των συγκεκριμένων οργανισμών. Διαχωρίζει τη θεωρία και τα μοντέλα διακυβέρνησης από τις επιμέρους πρακτικές, και εστιάζει κατά προτεραιότητα σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη λειτουργία και τη δυναμική του διοικητικού συμβουλίου, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον καταλυτικό του ρόλο στην διακυβέρνηση του αθλητικού οργανισμού. Ακόμη, παραθέτει πρακτικές για την ενίσχυση της ευρύτερης διακυβέρνησης των αθλητικών οργανισμών, και ειδικότερα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης. Το βιβλίο δομείται σε τρία μέρη και 15 κεφάλαια: (1) Έννοιες, Θεωρίες και Μοντέλα Διακυβέρνησης των Αθλητικών Οργανισμών, (2) Ενίσχυση της Δυναμικής του Διοικητικού Συμβουλίου, και (3) Χρηστή Διακυβέρνηση, από την Θεωρία στη Πράξη. Απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης του Αθλητισμού, αλλά και στα άμισθα και έμμισθα διοικητικά στελέχη των 49 Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών, των 5.000 και πλέον αθλητικών συλλόγων της χώρας, αλλά και των επαγγελματικών ομάδων διαφόρων αθλημάτων.


 

Tίτλος: Δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, κρίση και παραγωγική ανασυγκρότηση
Συγγραφείς: Οικονομάκης Γιώργος, Μαρκάκη Μαρία
Εκδ. : ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων
Χρονολογία: Δεκέμβριος 2020
ISBN
: 978-918-5483-12-8

Το «βαθύτερο αίτιο» της ελληνικής οικονομικής κρίσης βρίσκεται στο χαμηλό επίπεδο διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΕΕ-ΟΝΕ). Η χαμηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας συναρτάται ευθέως με ό,τι ονομάζουμε μοντέλο «ασθενούς εγχώριας συνάρθρωσης». Στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η ελληνική οικο­νομία αναδείχτηκε ως ο κατεξοχήν «αδύναμος κρίκος» της ΕΕ-ΟΝΕ λόγω ακριβώς αυτού του μοντέλου ανάπτυξης που οδήγησε σε χρόνια ελλείμματα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Η διατύπωση ενός σχεδίου «παραγωγικής ανασυγκρότησης» της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει την καταγραφή της δεδομένης κατάστασης της οικονομίας και της «ανταγωνιστικής» της θέσης στο πλαίσιο της ΕΕ-ΟΝΕ, αλλά και, ειδικότερα, την αποτύπωση, μέσω της ανάλυσης εισροών-εκροών, τόσο της κλαδικής της διάρθρωσης και των διασυνδέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των εγχώριων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όσο και των διεθνών παραγωγικών διασυνδέσεων, που εκφράζουν την εξάρτηση της παραγωγής από εισαγόμενες ενδιάμεσες εισροές. Στη βάση των παραπάνω, η παρούσα μελέτη εντοπίζει τους κλάδους στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, διατυπώνοντας τρία εναλλακτικά σενάρια με ιεράρχηση προτεραιοτήτων.


 

Στατιστική: Ανάλυση δεδομένων με χρήση της R, Witte Robert, Witte John, Ανδρουλάκης Γεώργιος, Κουνετάς Κωνσταντίνο, ISBN 86055461 , Έτος έκδοσης εντύπου 2019.  https://kritiki.gr/product/statistiki/

Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της R

Αυτό το βιβλίο αποσκοπεί στην παρουσίαση της στατιστικής με τρόπο ευνόητο για τους φοιτητές, παρέχοντας μια ανασκόπηση περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής για σπουδαστές με λίγες γνώσεις μαθηματικών στα επιστημονικά πεδία των επιστημών που πραγματεύονται τη συμπεριφορά, την κοινωνία, την υγεία και την εκπαίδευση.Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται βασικές έννοιες και διαδικασίες που επεξηγούνται σε απλή γλώσσα. Τα περιττά μαθηματικά αποφεύγονται, χωρίς ωστόσο να θυσιάζεται η ακρίβεια ή ο ρεαλισμός. Μικρές δεσμίδες δεδομένων ορίζουν τις περισσότερες πράξεις. Μεμονωμένα παραδείγματα διατρέχουν ολόκληρα κεφάλαια ή ακόμα και αρκετά σχετικά μεταξύ τους κεφάλαια, προσφέροντας πρακτικά πλαίσια αναφοράς για νέες έννοιες και διαδικασίες.Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένας πρακτικός οδηγός για τη γλώσσα R, όπου επεξηγούνται μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις οι έννοιες του βιβλίου.


 

Το βιβλίο Management των Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου, Λεωνίδα Μαρούδα και Παναγιώτη Πολυχρονίου με τίτλο «Σύγχρονο Μάνατζμεντ», εκδόσεις Μπένου, 2019 (ISBN 978-960-359-149-8) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες ερευνητές, διδάσκοντες και στελέχη της διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σχηματίσουν μια σφαιρική άποψη για τις σύγχρονες διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης σε ένα κόσμο διαρκών αλλαγών, σημαντικών αναταράξεων και υψηλής αβεβαιότητας. Το βιβλίο βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει σημαντικούς μετασχηματισμούς στη δομή τους, στην οργάνωση της εργασίας, στις διοικητικές πρακτικές, καθώς και στο σύνολο των αναπαραστάσεων και των αξιών που τις διέπουν.

 


 

Tίτλος: Προχωρημένη Λογιστική: Μια προσέγγιση βασισμένη στα ελληνικά και διεθνή λογιστικα πρότυπα
Συγγραφέας: Ελευθέριος Αγγελόπουλος, Αντώνιος Γεωργόπουλος, Ιωάννης Ντόκας
Εκδ. οίκος: Εκδόσεις Ε. Μπένου
χρονολογία: Α' έκδοση 2018
Σχετικη ιστοσελίδα: Συγγραφείς (benou.gr)
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει με μεθοδικό και κατανοητό τρόπο ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της λογιστικής επιστήμης (π.χ. χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική, λογιστική εταιριών,ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τραπεζική λογιστική), προσφέροντας στον αναγνώστη αξιόλογα ερεθίσματα για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους.Απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε διδάσκοντες του χώρου, σε επαγγελματίες της λογιστικής και σε διοικητικά στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθηγητή Ανδρέα Νεάρχου με τίτλο "Χρονικός Προγραμματισμός στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες", Εκδόσεις Broken Hill, 2017. ISBN: 9789963258895. Το βιβλίο καλύπτει δημοφιλή μοντέλα χρονικού προγραμματισμού τα οποία έχουν πρακτική εφαρμογή σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Το βιβλίο οργανώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται εισαγωγή στη φύση και στο ρόλο του χρονικού προγραμματισμού στο περιβάλλον της επιχείρησης. Στο ίδιο μέρος παρουσιάζονται τα κύρια μοντέλα χρονικού προγραμματισμού στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Επίσης, γίνεται παρουσίαση βασικών όρων και εννοιών που σχετίζονται με την υπολογιστική πολυπλοκότητα των προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται προβλήματα χρονικού προγραμματισμού που αναφύονται στον τομέα της βιομηχανίας. Εξετάζονται κατά σειρά, το πρόβλημα του ενός επεξεργαστή, προβλήματα σε συστήματα συνεχούς ροής (flow shop), σε συστήματα διακοπτόμενης ροής (job shop), σε συστήματα παράλληλων μηχανών και σε συστήματα γραμμών συναρμολόγησης. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται τρία θέματα χρονικού προγραμματισμού από τον τομέα των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο χρονικός προγραμματισμός έργων, το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων και ο χρονικός προγραμματισμός προσωπικού. Τέλος, το τέταρτο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στους μετα-ερευτικούς αλγορίθμους. Ο αναγνώστης θα αντιληφθεί πως η σύγχρονη επιστημονική έρευνα στο πεδίο της συνδυαστικής βελτιστοποίησης μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο ανάπτυξης νέων εύρωστων μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού.


 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Καθηγητή Ανδρέα Νεάρχου με τίτλο "Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων". Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2016. ISBN: 9789605301644. Το βιβλίο αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στο πεδίο της Θεωρίας Παιγνίων. Το περιεχόμενο του βασίστηκε στις Πανεπιστημιακές παραδόσεις του σχετικού μαθήματος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα μαθηματικά του βιβλίου είναι τα ελάχιστα δυνατά, τίποτα περισσότερο από προσθέσεις και αφαιρέσεις. Η ουσία βρίσκεται στα σχήματα και τους πίνακες που παρουσιάζονται και τα οποία πρέπει να κατανοήσετε. Η Θεωρία Παιγνίων εξετάζει προβλήματα απόφασης στα οποία εμπλέκονται πολλοί συμμετέχοντες κάθε ένας από τους οποίους έχει τους δικούς του αντικειμενικούς στόχους σε σχέση με ένα κοινό σύστημα ή σε σχέση με ανταγωνισμό για το μοίρασμα κοινών πόρων. Η Θεωρία Παιγνίων αναδύθηκε μέσα από σενάρια ανταγωνισμών, έτσι τα προβλήματα που εξετάζει αναφέρονται ως παίγνια και οι συμμετέχοντες ως παίκτες. Κάθε παίκτης διαθέτει ένα σύνολο κινήσεων (στρατηγικών) τις οποίες μπορεί να εκτελέσει. Κάθε κίνηση προκαλεί μια συγκεκριμένη απόδοση για τον παίκτη που την επέλεξε. Οι παίκτες επιλέγουν τις κινήσεις τους έτσι ώστε να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, ενώ πάντα υποθέτουν ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του παιγνίου επιδιώκουν το ίδιο: την μεγιστοποίηση δηλαδή των αποδόσεων τους.


 

“Σχολές σκέψης και οικονομικές διακυμάνσεις”, το βιβλίο των Φάνη Παπαγεωργίου και Παναγιώτη Μιχαηλίδη, Εκδόσεις Συμμετρία, 2016. ISBN: 978-960-266-432-2. Κεντρική έννοια του παρόντος βιβλίου είναι αυτή του οικονομικού κύκλου, που περιγράφεται ως το φαινόμενο διακυμάνσεων οικονομικών μεταβλητών με φάσεις ανόδου και καθόδου που ακολουθούν η μία την άλλη με κάποια περιοδικότητα. Αυτή ακριβώς η μελέτη αναδεικνύεται ως ένα πεδίο όπου οι αντιφάσεις εντός της οικονομικής επιστήμης γίνονται περισσότερο εμφανείς, τόσο σε επίπεδο μεθόδου όσο και σε επίπεδο εργαλείων και ορισμών. Όπως άλλωστε γνωρίζουμε, η οικονομική επιστήμη δεν εξελίχθηκε «γραμμικά», βασιζόμενη σε μία και μόνο μέθοδο, αφού δεν υπήρχαν σωστές ή λανθασμένες υποθέσεις, καθώς αυτές αποτελούσαν, εξ ορισμού, αφαιρέσεις από την πραγματικότητα. Το ανά χείρας βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές οικονομικών επιστημών και οικονομολόγους, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με την Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών, την Πολιτική Οικονομία, την Οικονομική Ανάλυση αλλά και την Επιστημολογία, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως σύγγραμμα αναφοράς για διάφορες προσεγγίσεις του οικονομικού κύκλου.


 

Το βιβλίο λογιστικής του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδόσεις Μπένου, 2016, (ISBN 978-960-359-125-2) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες και ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να να εμπεδώσουν με σχετικά απλό τρόπο θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και μηχανισμούς της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Επίσης, αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για τους διδάσκοντες του μαθήματος. Ακόμη, το βιβλίο είναι χρήσιμο σε επαγγελματίες της λογιστικής, και σε στελέχη λογιστηρίων και οικονομικών διευθύνσεων, αλλά και σε κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να κατανοήσει το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, χωρίς προαπαιτούμενη γνώση.

 

 


 

Η ταξική διάρθρωση και η θέση της εργατικής τάξης στην ελληνική κοινωνία
Γιώργος Οικονομάκης, Γιάννης Ζησιμόπουλος, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς και Γιώργος Κρητικίδης,
Μελέτες (Studies) / 41, εκδ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, Αθήνα, Νοέμβριος 2015, σελ. 195. Διαθέσιμο σε: https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2016/06/MELETH-41.pdf.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, ο προσδιορισμός της θέσης της εργατικής τάξης και η σαφής οριοθέτησή της από τις άλλες κοινωνικές τάξεις. Η εμπειρική διερεύνηση βασίζεται στην επεξεργασία δευτερογενών στοιχείων για την περίοδο 2006-2014. Οι κοινωνικές τάξεις διακρίνονται σε «θεμελιώδεις» και σε «μη-θεμελιώδεις» ή «ενδιάμεσες». Στις «θεμελιώδεις» κοινωνικές τάξεις ανήκουν: η καπιταλιστική και η εργατική τάξη, οι οποίες συγκροτούνται εντός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (ΚΤΠ), η παραδοσιακή μικροαστική τάξη, η οποία συγκροτείται εντός του τρόπου της απλής εμπορευματικής παραγωγής (ΑΕΠ), η μεσαία αστική τάξη και η νόθα εργατική τάξη, που συγκροτούνται εντός του υβριδικού τρόπου παραγωγής (ΥΤΠ). Στις «μη-θεμελιώδεις» κοινωνικές τάξεις ανήκουν: η νέα μικροαστική τάξη του ΚΤΠ, η νέα μικροαστική τάξη του κρατικού μηχανισμού και η κατώτερη μισθωτή βαθμίδα, που περιλαμβάνει κατώτερες βαθμίδες κρατικών υπαλλήλων. Από την ομαδοποίηση των κοινωνικών τάξεων προκύπτουν τρία ταξικά σύνολα: οι ανώτερες τάξεις, με «αστική αντικειμενική πόλωση», οι μεσαίες τάξεις, που χαρακτηρίζονται από ταξική ανομοιογένεια, και οι εργατικές-λαϊκές τάξεις, με «προλεταριακή αντικειμενική πόλωση». Ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, το πρώτο ταξικό σύνολο βαίνει μειούμενο, το δεύτερο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ το τρίτο εμφανίζεται μειωμένο στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. Το μέγεθος της εργατικής τάξης ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού μειώνεται την περίοδο 2008-2014 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών.


 

Το βιβλίο μάνατζμεντ του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις» εκδόσεις Κάλλιπος, 2015, (ISBN 978-960-603-010-9) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, ερευνητές, στους διδάσκοντες και στους ειδικούς της διοίκησης, της οργάνωσης και της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην αναδιάρθρωση και το μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι απόρροια στρατηγικών εσωτερικών ή εξωτερικών αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

 

 


 

Το βιβλίο μάνατζμεντ των Καθ. Βαρβάρας Μυλώνη και Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Διεθνοποίηση και Διεθνικές Επιχειρήσεις» εκδόσεις Κάλλιπος, 2015, (ISBN 978-960-603-176-2) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, ερευνητές, και διδάσκοντες των διεθνών επιχειρήσεων. Στοχεύει στην ανάλυση των πολιτικών διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των μορφών εισόδου τους στις ξένες αγορές. Καλύπτει επίσης σύγχρονα θέματα των παγκόσμιων επενδυτικών τάσεων όπως είναι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, οι στόχοι των επενδυτικών πολιτικών για διατηρήσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των μορφών διεθνοποίησης χωρίς συμμετοχή κεφαλαίου, οι στρατηγικές και  οι τεχνολογικές συμμαχίες.

 

 


 

Το βιβλίο λογιστικής του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», εκδόσεις Μπένου, 2014, (ISBN 978-960-359-113-9) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, ερευνητές και επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι ασχολούνται με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί το έργο των διδασκόντων του συναφούς μαθήματος, προσφέροντάς τους έναν επιπλέον χρήσιμο οδηγό διδασκαλίας. Το βιβλίο συνιστά έναν πολύτιμο οδηγό ανάλυσης για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων χρηματοοικονομικών πεδίων μιας επιχείρησης, καθιστώντας το ένα χρήσιμο εργαλείο στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

 

 


 

Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση (Συλλογικό έργο) Συγγραφή: · Γιάννης Μηλιός ·Σπύρος Λαπατσιώρας · Γιώργος Η. Οικονομάκης Έκδοση: Ιανουάριος 2012 από "Νήσος" Σελ.:528 Μαλακό εξώφυλλο, ISBN: 960-9535-14-3

Θέμα: "Οικονομία "

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη σύγχρονη Οικονομική Θεωρία (Νεοκλασική Θεωρία και σύγχρονη Μικροοικονομική, Κεϊνσιανή θεωρία και σύγχρονη Μακροοικονομική, Μαρξική Οικονομική Θεωρία), διερευνώντας παράλληλα την εννοιολογική και επιστημολογική θεμελίωση καθεμιάς από τις διαφορετικές αυτές σχολές οικονομικής σκέψης. Η Πολιτική Οικονομία, όπως και οι άλλες κοινωνικές επιστήμες, δεν αποτελεί ένα ενοποιημένο θεωρητικό σύστημα, κατ' αντιστοιχία με τις φυσικές επιστήμες ή τα μαθηματικά. Αντίθετα, αποτελεί μια σχισματική επιστήμη, με την έννοια ότι διαμορφώνονται στο εσωτερικό της διαφορετικές (και κατά κανόνα αντιμαχόμενες) θεωρητικές σχολές, που καθεμία οικοδομείται σε αναφορά με ένα ξεχωριστό θεωρητικό αντικείμενο και ένα ιδιαίτερο σύστημα εννοιών. Το κατά πόσο η καθεμία από τις σύγχρονες σχολές της Πολιτικής Οικονομίας μπορεί να ερμηνεύσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα, και σε ποιο βαθμό τα θεωρητικά συμπεράσματά της ή τα πορίσματά της για την ακολουθητέα οικονομική πολιτική είναι συμβατά με εκείνα των άλλων σύγχρονων σχολών, αποτελεί επίσης αντικείμενο διερεύνησης του παρόντος βιβλίου.


 

Το βιβλίο της Επικ. Καθηγήτριας Χρ. Τσενέ με τίτλο « Η εξωσυμβατική ευθύνη των τραπεζών από την παροχή εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών», εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, (ISBN:978-960-272-533-7) απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στο πεδίο του δικαίου των επιχειρήσεων καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τραπεζικό χώρο. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της τραπεζικής σχέσης και οι ειδικές υποχρεώσεις επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών, ενώ στο δεύτερο μέρος διερευνούνται ζητήματα σχετικά με τη γενική αδικοπρακτική ευθύνη και την ειδική ευθύνη των τραπεζών από την παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών. To έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία (ελληνική – ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.

 


 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ
ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Η. ΓΙΏΡΓΟΣ 
ISBN13 9789608392151 , Εκδότης ΝΗΣΟΣ , Σειρά ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 12 , Χρονολογία Έκδοσης Απρίλιος 2005 , Αριθμός σελίδων 336 , Διαστάσεις 21x14  ,Επιμέλεια ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Το βιβλίο μελετά την εννοιολογική σχέση μεταξύ της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας και του Μαρξισμού, ερευνώντας την μαρξική θεωρία της αξίας και τη σημασία της για τα σύγχρονα ζητήματα της οικονομικής ανάλυσης, όπως αυτά της κυκλοφορίας του κοινωνικού κεφαλαίου, της ποσοτικής θεωρίας του χρήματος, των οικονομικών κρίσεων, της οικονομικής εκμετάλλευσης και της ιδεολογικής της συγκάλυψης. Η παρούσα έκδοση δεν απευθύνεται μόνο σε φοιτητές οικονομικών επιστημών και σε οικονομολόγους, αλλά και σε όσους συνδέονται με το εργατικό κίνημα και, ως εκ τούτου, ενδιαφέρονται άμεσα για τη μαρξική θεωρία της κοινωνίας και για τη σύγχρονη συζήτηση σχετικά με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)


 


Tίτλος: Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Δήμητρα Παπαδημητρίου
Εκδοδικός Οίκος: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Χρονολογία: Α' έκδοση 2005
Σχετικη ιστοσελίδαwww.klidarithmos.gr
ISBN: 960-209-819-8

Το βιβλίο Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος παρεθέτει την υπάρχουσα γνώση και διεθνή βιβλιογραφία που χρειάζονται τα διοικητικά στελέχη, και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ώστε να επιλύουν τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί. Η συγγραφέας προ(σ)καλεί τα αθλητικά διοικητικά στελέχη, καθώς και τους ερευνητές και τους φοιτητές αθλητικής διοίκησης, να επωφεληθούν από τις διαχρονικές διοικητικές αρχές, τα μοντέλα, αλλά και τις εφαρμόσιμες διαδικασίες και πρακτικές που παρουσιάζονται στο βιβλίο.

Αντιπροσωπευτικά περιεχόμενα είναι: (α) η κατανόηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των επαγγελματικών αθλητικών διοικητικών στελεχών και η συμβολή τους στη διοίκηση των αθλητικών οργανισμών, (β) η εμβάθυνση στη πολυπλοκότητα της αθλητικής υπηρεσίας και των αθλητικών οργανισμών και η ανάλυση της αθλητικής καταναλωτικής συμπεριφοράς εστιάζοντας στο αγώνα και τα αναπτυξιακά πρόγραμμα διαφόρων αθλημάτων, (γ) η ανάλυση της οργανωτικής δομής, της στρατηγικής διοίκησης και της αξιολόγησης της απόδοσης των αθλητικών οργανισμών, και (δ) η παρουσίαση γνώσης που συνδέεται με τα διάφορα μοντέλα αθλητικής ανάπτυξης, και το σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού.


 

Το βιβλίο του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις Διεθνοποίησης των Εμπορικών, Παραγωγικών και Χρηματοπιστωτικών Σχέσεων», εκδόσεις Παπαζήση, 2004, (ISBN 960-02-1298-8) απευθύνεται σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, και ερευνητές που ασχολούνται με τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Το βιβλίο διερευνά τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων στη βιομηχανία, στο εμπόριο και στις χρηματοπιστωτικές σχέσεις. Ειδική μνεία γίνεται στην Ελληνική οικονομία. Εξάγονται χρήσιμα οικονομικά-πολιτικά συμπεράσματα.

 

 

 


 

Το βιβλίο του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Διαδικασίες Παγκόσμιας Οικονομικής Ολοκλήρωσης και Διεθνοποίηση της Παραγωγής στην Ελλάδα», εκδόσεις Παπαζήση, 2004, (ISBN 960-02-1058-6) απευθύνεται σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, και ερευνητές που ασχολούνται με τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. Η εμπειρική ανάλυση στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα με κύριο στόχο της τη διερεύνηση ζητημάτων όπως είναι οι επενδυτικές και αποεπενδυτικές στρατηγικές των ξένων πολυεθνικών εταιρειών, το ενδοεπιχειρησιακό τους εμπόριο και οι μορφές ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία.

 

 


 

Το βιβλίο μάνατζμεντ του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων», εκδόσεις Παπαζήση, 2004, (ISBN 960-02-1808-0) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, ερευνητές και επαγγελματίες του μάνατζμεντ. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε διδάσκοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοίκησης αλλαγών (change management). Το βιβλίο θίγει κρίσιμες πτυχές της διοίκησης αλλαγών σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

 

 


 

Το βιβλίο «ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» του Βασιλείου Βουτσινά, κυκλοφόρησε, ως 1η έκδοση, το 2003 από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ (ISBN 960876551Χ). Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, αφ’ενός της Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης και αφ’ετέρου της Πληροφορικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μελετήσουν θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence) και να εμβαθύνουν στην αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, το βιβλίο απευθύνεται σε επιτελικά στελέχη επιxειρήσεων τα οποία ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα θέματα Επιχειρηματικής Νοημοσύνης και να εξετάσουν τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Η επιστημονική περιοχή της Επιχειρηματικής Νοημοσύνης «καταναλώνει» τις πλέον σύγχρονες τεχνικές της Επιστήμης της Πληροφορικής, μετασχηματίζοντάς τις σε στοιχεία του ενεργητικού των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η Επιχειρηματική Νοημοσύνη στοχεύει στην υποβοήθηση του επιτελικού στελέχους ως κέντρου λήψης αποφάσεων και ελέγχου. Κάτω από τον όρο «Επιχειρηματική Νοημοσύνη» συναντώνται διάφορες τεχνικές τις οποίες διαπραγματεύεται το βιβλίο, όπως οι OLAP, Data Warehouse, Balanced Scorecard, Data Mining, Business Process Modeling, Business Process Reengineering, Activity Based Costing, Customer Relationship Management.


 

John Milios, Dimitri Dimoulis, George Economakis , Ashgate, 2002 - 228 σελίδες

This title was first published in 2002: By exploring Marxian value theory and its relevance to present issues of economic analysis, such as the circuit of social capital, the quantity theory of money, instability and economic crises, and economic exploitation and its ideological disguise, this volume investigates the conceptual links between Marxian and Classical Political Economy. The book poses and discusses questions that have yet to be tackled thoroughly in the English-language Marxian literature, such as Marx's theoretical inconsistencies and the role of Engels as editor and "interpreter" of Marx's writings. In doing so, this excellent text provides a much-needed contemporary re-evaluation of the work of one of the world's most enduring writers.

 


 


ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Η. ΓΙΩΡΓΟΣ
ISBN13 9789603931003 ,Εκδότης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ,Σειρά ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 6  , Χρονολογία Έκδοσης Δεκέμβριος 2000 , Αριθμός σελίδων 536 , Διαστάσεις 24x17  , Πρόλογος ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Η θεωρία των τρόπων παραγωγής, την οποία έχει ως αντικείμενο η ανά χείρας μελέτη, αποτελεί «σκληρό πυρήνα» της μαρξιστικής θεωρίας, διότι αποτελεί το «κλειδί» μέσω του οποίου αποκρυπτογραφούνται και αναλύονται οι εσωτερικοί αιτιακοί καθορισμοί των κοινωνικών σχέσεων. Στα πλαίσια του Μαρξισμού έχουν διαμορφωθεί ιστορικά διαφορετικές ερμηνείες ή «αποσαφηνίσεις» της έννοιας «τρόπος παραγωγής», και είτε έχουν κατατεθεί σημαντικές επιμέρους αναλύσεις είτε έχουν σχηματιστεί διαφορετικά θεωρητικά ρεύματα, που αναλύουν την αντιφατική συνύπαρξη του καπιταλιστικού με τους προκαπιταλιστικούς ή μη-καπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής. Η πρώτη σημαντική συμβολή της παρούσας μελέτης είναι ότι συμπυκνώνει ολόκληρη τη μαρξιστική συζήτηση όχι με τρόπο περιγραφικό η εγχειριδιακό, αλλά διεισδύοντας στην ουσία των εννοιών και των επιχειρημάτων και επιτρέποντας έτσι στον αναγνώστη να αντιληφθεί τα επίδικα θεωρητικά ερωτήματα και να εισδύσει στην ουσία των εκατέρωθεν επιχειρημάτων. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ).


 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΕΠΙΤΟΜΟ) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ Β. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ [Καθηγητής Παντείου Παν.], ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Η. ΓΙΩΡΓΟΣ
ISBN13 9789602187616 , Εκδότης ΚΡΙΤΙΚΗ  , Σειρά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , Χρονολογία Έκδοσης Αύγουστος 2000 , Αριθμός σελίδων 560 , Διαστάσεις 24x17
Στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση, επεξήγηση και εφαρμογή των ποσοτικών εργαλείων για τη μέτρηση και ανάλυση των οικονομικών εννοιών και σχέσεων της μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικοί "τρόποι έκφρασης": οι λεκτικοί ορισμοί και τα θεωρήματα, οι αλγεβρικές εκφράσεις και τα διαγράμματα.
Η χρησιμοποίηση και των τριών τρόπων έκφρασης επιδιώκει να εφοδιάσει τους φοιτητές και τους μελετητές που ενδιαφέρονται για την οικονομική επιστήμη με μαθηματικές ικανότητες για την κατανόηση των σύγχρονων θεωριών. Για το λόγο αυτό οι χρησιμοποιούμενες οικονομικές έννοιες δεν παρουσιάζονται λεπτομερώς. Οι μαθηματικές έννοιες, όμως, εξηγούνται στο βαθμό που θεωρείται απαραίτητος για την κατανόηση και για τη βοήθεια που πιθανόν να προσφέρουν στην παρακολούθηση των οικονομικών περιεχομένων του βιβλίου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)


 

Το βιβλίο του Καθ. Αντώνη Γεωργόπουλου με τίτλο «Internationalisierung der Produktion dargestellt am Beispiel Griechenlands», εκδόσεις Otto Schwartz & Co, 1991, (ISBN 3-509-01582-7) απευθύνεται σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και σε μεταδιδάκτορες, ερευνητές και ανώτατα διοικητικά στελέχη που ασχολούνται με τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, και ειδικότερα με τη διεθνοποίηση της παραγωγής. Η εμπειρική ανάλυση στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα με συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη θυγατρικών μονάδων πολυεθνικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ελληνική οικονομία. Το βιβλίο παρουσιάζει θεωρητικές απόψεις σχετικά με τη διεθνοποίηση της παραγωγής, και κρίσιμες εμπειρικές τους διαστάσεις όπως είναι τα κίνητρα και οι μορφές διεθνοποίησης, η μεταφορά τεχνολογίας και το ενδοεταιρικό εμπόριο (intra-firm trade). Το βιβλίο αποκαλύπτει βασικές διαστάσεις του φαινομένου της διεθνοποίησης, υπό την οπτική γωνία του top management.

 


 

Η Διαμόρφωση και η Λειτουργία του Συστήματος της Αυτοδιαχείρισης στη Γιουγκοσλαβία
Συγγραφέας: Μαρούδας, Λεωνίδας ,Εκδόσεις: Ίδρυμα Μεσογειακών Ερευνών m Ημερομηνία και Τόπος Έκδοσης: 1/1/1989, Αθήνα , Σελίδες: 317 ,Ερευνητική Μονογραφία

Η εξέλιξη της γιουγκοσλαβικής εκδοχής του αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού παρέχει αναμφισβήτητα, άφθονα εμπειρικά δεδομένα και πλούσιο θεωρητικό προβληματισμό για τη μελέτη των εναλλακτικών μορφών κοινωνικο-οικονομικής οργάνωσης. Οι χρησιμοποιηθείσες μορφές αποκεντρωμένης οικονομικής διαχείρισης και συμμετοχής των πολιτών, χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, πρωτοτυπία και συχνά αντιφατικότητα που δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία τους απλουστευτικά θεωρητικά υποδείγματα και ιδεολογικά μοντέλα. Για το λόγο αυτό η μελέτη δεν περιορίζεται στην περιγραφή της οικονομικής εξέλιξης, των νομικών μορφών ιδιοκτησίας και των θεσμοποιημένων μορφών συμμετοχής. Ως κύριο μέλημά της έχει να δείξει τα αίτια που επέβαλαν τις μεταβολές και μεταρρυθμίσεις του νομικού πλαισίου και να αναλύσει τις κοινωνικές συγκρούσεις που καθόρισαν την επιτυχία ή αποτυχία της εφαρμογής τους.


 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Συγγραφείς : Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Λεωνίδας Μαρούδας ,Φορέας : Σύνδεσμος Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) , Εκδόσεις : ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε., Αθήνα, Ιούλιος 1992, ISBN 960-218-065-Χ , Σελίδες : 158

Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί να προμηθεύσει στην ελληνική επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής και της πρώην ΕΣΣΔ, ορισμένες βασικές πληροφορίες που να της προσφέρουν όχι μόνο τη δυνατότητα να διαμορφώσει γρήγορα μια συνολική εικόνα των συντελούμενων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων αλλά και να την βοηθήσουν να επεξεργαστεί - στα βασικά βεβαίως συστατικά στοιχεία της και ανάλογα με τις συγκεκριμένες επιδιώξεις της - την επιχειρηματική προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσει για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της.