ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών» που υλοποιείται από το Ε.Π.  "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή σε 37 τελειόφοιτους φοιτητές (4ετείς ή/και «επι πτυχίω» του τμήματος. Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17, προβλέπεται η άσκηση 37 φοιτητών/τριών στην Ελλάδα,υποχρεωτικής διάρκειας δύο(2) συνεχόμενων μηνών μέσα στο παρακάτω διάστημα :

 

Ημερομηνία Έναρξης  Πρακτικής  :   1/7/2017

Ημερομηνία Λήξης      Πρακτικής   : 31/8/2017

 

Καλούνται εταιρείες, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές στα πλαίσια του προγράμματος να στείλουν αίτημα μέσω email στον Επιστημονικό Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Βουτσινά Βασίλειο ( misbilab@upatras.gr) αναφέροντας:

 

1. Αριθμό προσφερόμενων θέσεων.

2. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης (π.χ. Λογιστήριο, Τμήμα Προσωπικού, Τμήμα Προμηθειών κλπ.)

3. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου από πλευράς εταιρείας.

4. Κωδικός Θέσης/ων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή του φορέα στην πλατφόρμα http://atlas.grnet.grκαι δημιουργία νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης)