Συμφωνητικά Πρακτικής Άσκησης-Ανακοίνωση 14/6/16

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί για Πρακτική Άσκηση και δεν έχουν φέρει τα συμφωνητικά που τους έχουν δοθεί, να τα καταθέσουν στην Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη στις 12. Εξαιρούνται όσοι ήδη έχουν ενημερώσει για τυχόν καθυστέρηση.