ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές/τριες  που θέλουν να κάνουν αναστολή φοίτησης, υποβάλλουν «Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Προπτυχιακών Φοιτητών» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ 7124/31-12-2022 και ΦΕΚ 4957/21-7-2022), δικαιούνται αναστολή φοίτησης οι φοιτητές/τριες  που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης (ν+2 έτη) (ΦΕΚ 4957/21-7-2022  παρ.8 και 8α), μετά από αίτηση τους προς την Γραμματεία του Τμήματος  να διακόψουν την φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη δύο (2) έτη.

Σχετικά το χρονικό πλαίσιο υποβολής των αιτήσεων αναστολής φοίτησης και δεδομένου ότι ισχύουσες διατάξεις αναφέρουν ότι αυτό γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, η Συνέλευση στην υπ’ αριθμ. 4/15/11/2023 συνεδρίασή της αποφάσισε ότι οι αιτήσεις να υποβάλλονται τις δύο πρώτες εβδομάδες έναρξης των μαθημάτων, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.

Η αίτηση διακοπής σπουδών θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει την αιτιολογία, κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι αιτούντες και να συνοδεύεται από την ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή/τριας, ώστε να ακυρωθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας αυτής. Οι Γραμματείες των Τμημάτων τηρούν τη διαδικασία ελέγχου τακτοποίησης των υποχρεώσεων των φοιτητών σε όλες τις Δομές του Ιδρύματος (παράδοση δωματίων Φοιτητικής Εστίας, κάρτα σίτισης, Βιβλιοθήκη κ.λπ.). Η απόφαση διαπίστωσης διακοπής φοίτησης λαμβάνεται από τη Συνέλευσης του Τμήματος και κοινοποιείται στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η ανάκτηση της φοιτητικής ιδιότητας πραγματοποιείται με τη λήξη της διακοπής φοίτησης, κατόπιν ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο από τον φοιτητή.