ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, υποβάλλοντας «Αίτηση Αναγνώρισης Μαθήματων» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου. 

Επισημαίνεται ότι η αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων υποβάλλεται μία φορά και ο φοιτητής δεν μπορεί να επανέλθει. Ένα μάθημα από το Τμήμα Προέλευσης μπορεί να αντιστοιχηθεί μόνο με ένα μάθημα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.