ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θέλουν να κάνουν αίτηση διαγραφής, υποβάλλουν «Αίτηση Διαγραφής» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου.