ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θέλουν να κάνουν αίτηση αναστολής, υποβάλλουν «Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Υπ. Διδακτόρων» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2970/24-7-2018 άρθρο 8.2) : «Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών μια φορά κατά την διάρκεια των σπουδών του/της για εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αίτηση του στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφ' όσον γίνουν αποδεκτοί, καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα της αναστολής μετά το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες όρους.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από το διδακτορικό πρόγραμμα. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.