ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Για την αναγόρευση σε διδάκτορα, οι υποψήφιοι υποβάλλουν «Αίτηση Αναγόρευσης Σε Διδάκτορα Τμήματος» στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου.

Χωρίς την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διαδικασία για τη χορήγηση βεβαίωσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • α) Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

      β) Βεβαίωση κατάθεσης διδακτορικής διατριβής στο πρόγραμμα nemertes στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών https://nemertes.library.upatras.gr/ και κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με υπογραφή από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών.

  • Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος με τα αποτελέσματα ελέγχου λογοκλοπής, από τον/την επιβλέπων/ουσα (το πλήρες κείμενο της εργασίας).
  • Βεβαίωσης κατάθεσης διδακτορικής διατριβής στο πρόγραμμα nemertes στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών https://nemertes.library.upatras.gr/ και κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με υπογραφή από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του Απογραφικού Δελτίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα WWW.EKT.GR -ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ, μετά από ενέργεια της Γραμματείας του Τμήματος καθώς και Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.