Όνομα ιδρύματος: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχόλια: Έναρξη μαθημάτων: 17/2/2020.

Προβολή λίστας ήπιων συγκρούσεων.
Προβολή στατιστικών: μαθητές, εκπαιδευτικοί.
Προβολή XML: υποτμήματα - απενεργοποιημένα, εκπαιδευτικοί, δραστηριότητες.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ωρολόγια
Ημέρες ΟριζόντιαΧρόνος Οριζόντια
Τμήματα προβολή προβολή
Έτη προβολή προβολή
Εκπαιδευτικοί προβολή προβολή
Αίθουσες προβολή προβολή
Δραστηριότητες προβολή προβολή
Το ωρολόγιο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με το FET 5.39.0 στις 4/3/20 9:44 Π.Μ.