Περίοδος εξετάσεων

Η περίοδος των εξετάσεων είναι:
– Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 20.1.2020
– Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 7.2.2020