Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κυρίου ΚΟΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κότση Αλέξανδρου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο: "Η επίδραση του service encounter στην καταναλωτική συμπεριφορά: Μια εμπειρική μελέτη στην εταιρεία Intersport"

ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

  • Παπαδημητρίου Δήμητρα (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)
  • Μυλώνη Βαρβάρα
  • Πολυχρονίου Παναγιώτης