ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΝΤΖΑ

Την Τρίτη, 30.05.2017, και ώρα 13:30 στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας κ. Αγγελικής Μάντζα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο «Οι Πρακτικές Διαχείρισης των Εστιατορίων στα Ξενοδοχεία» ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτρη Κούτουλα, Δήμητρα Παπαδημητρίου και Αντώνη Γεωργόπουλο.