ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Κωνσταντίνου Παναγιωτόπουλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in BusinessAdministration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – Δεδομένα από την δράση των Ελληνικών Επιχειρήσεων"ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ.

  1. Παπαδημητρίου Δήμητρα
  2. Μυλώνη Βαρβάρα
  3. Γεωργόπουλος Αντώνιος