ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 13:00 π.μ.στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας κας Καλού Αλεξάνδρας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο «Διερεύνηση δεικτών της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα σε περίοδο οικονομικής αστάθειας και ύφεσης» ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Καραγιάννη Δέσποινα, Σταματίου Γιάννη και Πολυχρονίου Παναγιώτη