ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας κ. Βλάχου Φωτεινής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in BusinessAdministration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Διερεύνηση της αξίας των πελατών (Customer Value) με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γιαννίκο Ιωάννη (Επιβλέποντα), Ανδρουλάκη Γεώργιο και Καραγιάννη Δέσποινα.