ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 10:00 π.μ.στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μαρίας Κουτρουμπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Οι εφαρμογές των σύγχρονων κινητών και οι χρήσεις τους στο mMarketing/mCommerce" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αναπληρωτή Καθηγητή Σταματίου Ιωάννη (επιβλέπων καθηγητής), Καθηγητή Πέππα Παύλο, και την κα. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καραγιάννη Δέσποινα.