Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κα. Φωτεινής Παπαμίκρου

 Την Τρίτη 23.05.2017 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας   Παπαμικρού Φωτεινή, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in  Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "ProspectTheory. Λήψη Αποφάσεων με ρίσκο" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Πέππα Παύλο, Νεάρχου Ανδρέα και Σταματίου Γιάννη.