ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 9:30 π.μ.στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Analytics"  ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αναπληρωτή Καθηγητή Σταματίου Ιωάννη (επιβλέπων καθηγητής), Καθηγητή Πέππα Παύλο, και την κα. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καραγιάννη Δέσποινα.