ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ