ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής θα γίνουν από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/153808/Α5/20-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΑΔΘ4653ΠΣ-ΕΩΥ) που επισυνάπτεται.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.