Ορισμός εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων