Ανάδειξη εκπροσώπου Φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α΄), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το Ν. 4076/2012 και το άρθ. 49 του Ν. 4009/2011, στην Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να ορίσετε και να γνωστοποιήσετε τον εκπρόσωπό σας στην Κοσμητεία της Σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων για το έτος 2015-2016, το αργότερο μέχρι την 30-10-2015.

 -- 

Με εκτίμηση
---------------------------
Σκούρας Δημήτριος
Κοσμήτορας
Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Τηλ: 2610 969638, Fax: 2610 969667
email: