ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ERASMUS

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

UNIVERSITY OF PATRAS

ERASMUS LECTURES

 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει τη τιμή να φιλοξενεί δύο καθηγήτριες από το Παναπιστήμιο Bialystok της Πολωνίας. Οι παρακάτω ομιλίες τους είναι ανοικτές σε όλους τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του τμήματος, καθώς και στο σύνολο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 
 

SPEAKER: Dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Faculty of Management, Bialystok University of Technology, Poland.

MONDAY 28/09/2017, 10:00-12:00 (CLASS : PAM4)

TARGETED Audience: undergraduate/Graduate students

THEME: "Phenomena of regional integration agreements (RIAs) with a special consideration of post-Soviet region":- Economic and political theories which can be applied in research in this region.
- Causes, conditions, scope and consequences of the Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Community, Custom Union and some others.
- Economic and political consequences of participation in particular RIAs for post-Soviet countries.

 

 

SPEAKER: Dr  Agnieszka Konopelko, Faculty of Management, Bialystok University of Technology, Poland.

TUESDAY 29/09/2017, 10:30-12:00 ROOM (CLASS:PAM 5)

TARGETED Audience: undergraduate/Graduate students

THEME: "Selected aspects of the post-Soviet transformation and transition":
- Economic and political theories which can be applied in research in this region.
- Causes, conditions, scope and consequences of the Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Community, Custom Union and some others.
- Economic and political consequences of participation in particular RIAs for post-Soviet countries.


- Comparative analysis of different pathways of transformation and transition in the area of the former Soviet Union.
- Description and explanation of challenges to democratization and specificity of leadership in selected countries of Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia.