• Αρχική
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΑΔΑ:Β5ΜΑ469Β7Θ-Κ59

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ          

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (συνεδρίαση 4/05.11.2014 )  της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Φ.122.5/48/179398/Ζ2/06-11-2014 απόφασης του ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1.                              Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο)

2.                              Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (Προαιρετικό, 4ο εξάμηνο)

3.                              Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο)

4.                              Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο)

5.                              Συμπεριφορά Καταναλωτή (Επιλογής, 7ο εξάμηνο)

6.                              Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (Επιλογής, 8ο εξάμηνο)

7.                              Συμπεριφορά Καταναλωτή (ΜΒΑ)

8.                              Έρευνα Αγοράς (ΜΒΑ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 17.03.2015  αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η  αίτηση  θα πρέπει να συνοδεύεται  από:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF)

3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF)

4.  Γνωμάτευση (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, μόνον από τον επιλεγέντα.

5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 3  του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης.

Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.

Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του Αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Δ. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφόσον κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια για την παροχή του παραπάνω έργου.

Οι έχοντες την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, δύναται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας καθώς και για το αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: i) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί και ii) ότι δεν μεσολάβησε, από το διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δ/νση: Πανεπιστημιούπολη 26504 Ρίο Αχαΐας, τηλ. 2610 969974, 997586, 969975 fax: 2610 969990

e-mail: 

 ,Iστότοπος http://www.bma.upatras.gr

  Πάτρα  25/02/2015

Η Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών

           

     Μαρίνα Π. Κορφιάτη