ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η τελετή καθομολόγησης Διδακτόρων, θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

(A´ Κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος)