erasmus

Εδώ θα βρείτε αρχικές πληροφορίες για το πρόγραμμα LLP Erasmus που αφορά, μεταξύ άλλων, την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση. Πληρέστερη ενημέρωση παρέχεται από την ιστοσελίδα του ιδρύματος για το πρόγραμμα ERASMUS.Συντονιστές του προγράμματος για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι οι Οικονομάκης Γεώργιος, Παπαδημητρίου Δήμητρα και Κούτουλας, Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στις διευθύνσεις: dpapad@upatras και  για συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και Erasmus placement  για μετακινήσεις φοιτητών για σπουδές.

 

Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αφορά φοιτητές που επιθυμούν να φοιτήσουν για ένα ή δύο εξάμηνα σε κάποιο από τα ιδρύματα της αλλοδαπής, με τα οποία το Τμήμα μας έχει συνάψει ανάλογη διατμηματική συμφωνία.

Η διαχείριση του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών γίνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε τη δικτυακή πύλη ενημέρωσης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, όπου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, ανακοινώσεις και τα αντίστοιχα έγγραφα.

 

Πληροφορίες για εξερχόμενους φοιτητές

Αφορά τους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό, στα πλαίσια του προγράμματος LLP Erasmus.

Προϋποθέσεις

· Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες.

· Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών

· Ύπαρξη διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής (ξένο Πανεπιστήμιο)

· Πλήρης αναγνώριση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων (εφαρμογή

· ECTS).

· Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών (Learning Agreement) από το φοιτητή.

· Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο

· Υποδοχής.

 

Διαδικασία

Αρχικά, ανακοινώνεται η έναρξη των διαδικασιών του Προγράμματος LLP Erasmus, τόσο κεντρικά από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων όσο και ειδικότερα από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση ενδιαφέροντος, με συνημμένο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της καρτέλας τους, και να την υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος. Ακολούθως, στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής Erasmus του Ιδρύματος, ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος μαζί με τους υπεύθυνους συμφωνιών (contact persons) επεξεργάζονται και αξιολογούν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και προβαίνουν στην επιλογή των εξερχόμενων φοιτητών. Στη συνέχεια, ο Συντονιστής, μέσω της Γραμματείας, αποστέλλει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων την κατάσταση των επιλεγέντων εξερχόμενων φοιτητών για τις απαραίτητες ενέργειες.

Οι επιλεγέντες υπότροφοι πριν την αναχώρησή τους για το εξωτερικό προσέρχονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι:

α) η Αίτηση (ΙΚΥ) με τα συνημμένα έντυπα (Application Form, Learning Agreement) και

β) η Σύμβαση (Υποτροφία Κινητικότητας Φοιτητών)

Οι φοιτητές, αφού τα συμπληρώσουν, θα πρέπει να τα καταθέσουν σε δύο αντίγραφα με πρωτότυπη υπογραφή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Επισημαίνεται, ότι πριν από την υποβολή της Αίτησης, ο υποψήφιος υπότροφος θα έχει φροντίσει να υπογράψει ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος στα αντίστοιχα σημεία.

Επίσης, ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «Συμφωνίας Σπουδών» (Learning Agreement). Αυτό συνεπάγεται την άμεση συνεργασία του φοιτητή με το μέλος ΔΕΠ, που είναι υπεύθυνος της αντίστοιχης διμερούς συμφωνίας (contact person), ώστε να προσδιοριστούν τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/π̟τυχιακής εργασίας, τα οποία αντιστοιχούν κατά περίπτωση σε 30 ή 60 ECTS credits ανάλογα με το χρονικό διάστημα απουσίας του (3-12 μήνες).

 

Έντυπα αιτήσεων (προς το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

 

Έντυπα αιτήσεων (προς το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών)  

 

Αντιστοίχιση Μαθημάτων

Πριν κάνετε την αίτησή σας, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε την πρόθεση των διδασκόντων του Τμήματός μας να αναγνωρίσουν τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής, ώστε να τα αντιστοιχίσετε με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας.

 

LLP Erasmus Placements-Πληροφορίες για εξερχόμενους φοιτητές

Αφορά τους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να εργαστούν για κάποιο διάστημα στο εξωτερικό, ενώ είναι ακόμα φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απασχοληθούν σε Εταιρείες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμούς Κατάρτισης, Νοσοκομεία, Σχολεία κτλ.

Προϋποθέσεις

· Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες

· Επιστολή Αποδοχής από το Φορέα Υποδοχής

· Σύναψη συμβολαίου μεταξύ φοιτητή και του ιδρύματος προέλευσης

· (Placement contract).

· Σύναψη συμφωνίας κατάρτισης (Training Agreement) μεταξύ του φοιτητή, του Φορέα Υποδοχής και του Φορέα Προέλευσης.

· Αναγνώριση της πρακτικής άσκησης από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης

 

Διαδικασία

Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για

πρακτική άσκηση, προηγείται σχετική Προκήρυξη των θέσεων που θα πληρωθούν, κατά χώρα και χρονική διάρκεια (3 ή 6 μήνες). Στη συνέχεια μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακολούθως, ειδοποιούνται οι υποψήφιοι στους οποίους εγκρίθηκε η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα κινητικότητας, προκειμένου να καταθέσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης τοποθέτησης (αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, κ.λ.π.). Στους υποτρόφους με την αναχώρησή τους κατατίθεται το 80% της υποτροφίας τους στον τραπεζικό τους λογαριασμό, δίδεται αντίγραφο της Σύμβασης και ενημέρωση για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλουν με την επιστροφή τους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής τους περιλαμβάνει α) την καταβολή του υπολοίπου 20% της υποτροφίας τους μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω και β) τη χορήγηση Βεβαίωσης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Erasmus Placements. Τέλος, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων τηρείται κατάσταση συνεργαζομένων Φορέων υποδοχής από προηγούμενες μετακινήσεις υποτρόφων, προς διευκόλυνση των υποψηφίων και για λόγους πληροφοριακούς. Για την κινητικότητα με σκοπό την πρακτική άσκηση δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Φορέα υποδοχής.