ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Εργαστήριο στο μάθημα της "Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων" θα ξεκινήσει κανονικά την Δευτέρα 30/9/2019

Οι φοιτητές θα χωριστούν σε 5 τμήματα, με βάση τον ΑΜ τους, ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ 1: Μέχρι το 1065916 Ώρα: 10:00-11:00
ΤΜΗΜΑ 2: Από 1065917 έως 1066015 Ώρα: 11:00-12:00
ΤΜΗΜΑ 3: Από 1066016 έως 1066080 Ώρα: 12:00-13:00
ΤΜΗΜΑ 4: Από 1066081 έως 1066145 Ώρα: 13:00-14:00
ΤΜΗΜΑ 5: Από 1066146 και πάνω Ώρα: 14:00-15:00

Παρακαλώ, η σύνθεση των τμημάτων να τηρηθεί αυστηρά. Δεν θα γίνει δεκτή αργοροπορημένη προσέλευση.

Το Φροντιστήριο του μαθήματος θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 9/10/2019

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά σε όλους

Γιώργος Μανουσάκης