ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ