ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τρίτη 22 Μαΐου 14:00-16:00 στην ΠΑΜ 4

Τρίτη 29 Μαΐου 14:00-16:00 στην ΠΑΜ 4

Τα μαθήματα της Τετάρτης 23 Μαΐου και της Τετάρτης 30 Μαΐου θα διεξαχθούν κανονικά, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Γ. Οικονομάκης