Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων – Ασκήσεις