ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι δεν θα πραγματοποιηθεί στις 18/11/2016.Η ύλη θα καλυφθεί στα επόμενα μαθήματα.

 

Ο διδάσκων

Καθ. Αντώνης Γεωργόπουλος